مشتری مداری

زمان و هزینه هایی که شما صرف میکنید حائذ اهمیت است ، مهمترین هدف سامانه اعزام تکنسین امداد کامپیوتر، حفظ حقوق مشتریان می باشد. بر اساس سیستم های مانیتورینگ و نظرسنجی در سطوح مختلف ، کیفیت در پاسخگویی، رضایت مشتریان ، راهنمایی های فنی و طرز برخورد تکنسین در مواقع اعزام به محل بررسی شده و در گزارشاتی که حقی از مشتریان ضایع شده باشد ، تلاش بر جبران خسارت وارده از نظر معنوی و مالی در اولویت فعالیت ها خواهد بود .